VERS

VERS staat voor Vaardigheidstraining Emotionele Regulatie Stoornis.

 

Deze training is bedoeld voor iedereen die moeite heeft met het uiten of juist niet uiten van emoties.

De VERS wordt over het algemeen in groepen gegeven en duurt ongeveer 18 weken. Bij uitzondering kan de VERS ook individueel gegeven worden.

 

De VERS training bestaat uit drie fasen.

De eerste fase is een fase van psycho-educatie waarin nadruk wordt gelegd op het besef van de eigen kwetsbaarheid. Verder maakt iedere client een 'steungroep'. Dit houdt in dat de cliënt namen opgeeft van minimaal 2 personen die kunnen helpen met opdrachten gedurende de cursus en die ze in geval van nood kunnen bellen.

 

De tweede fase bestaat uit het aanleren van emotie regulatie vaardigheden zodat aan het einde van deze fase de cliënt meer grip op eigen emoties en handelen krijgt. Het begrip schema wordt geïntroduceerd en uitgebreid uitgelegd. In deze fase leren de cliënten observeren en beschrijven van eigen emoties en gedrag, het uitdagen van cognities en uitzoeken van onderliggende schema's, het bewust worden van eigen aandeel in schema's en als laatste hanteren van eigen gedrag (leren uitstellen van emotionele beslissingen en uitbarstingen).

 

De derde fase bestaat uit training in gedragsvaardigheden. De volgende vaardigheden worden

besproken: eetgedrag, slaapgedrag, sport, vrije tijd, lichamelijke gezondheid, vermijding van zelfverwonding en intermenselijke relaties. De afsluitende sessie bestaat uit evaluatie van het groepsproces en de individuele vorderingen.

 

Van belang is dat de cliënt voldoende gemotiveerd is tot verandering. Gedurende de cursus worden na elke sessie huiswerkopdrachten gegeven.

Links:

Made with Namu6